Chrome Three Spray Pattern Shower Slider Rail Riser Kit + Shower Head + Shower Hose - B01M7RAHYN